پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

طرح کرسی تلاوت دانشگاه فرهنگیان

طرح‌کرسی‌تلاوت‌دانشگاه‌فرهنگیان‌‌باحضور‌‌
دانشجویان‌قرآنی‌ازهردوپردیس‌علامه‌امینی‌و‌
فاطمه‌الزهرا‌به‌مناسبت‌ایام‌الله‌دهه‌فجر
مکان:سالن‌شمس‌پردیس‌علامه‌امینی
زمان:۱۸بهمن‌ماه‌ساعت۱۰:۳۰
برنامه‌به‌صورت‌همزمان‌درلینک‌زیر‌:
Https://vc.cfu.ac.ir/Ea-cfu
منتظر‌حضور‌دانشجویان‌‌قرآنی‌‌‌‌‌‌‌هستیم.


نظرات کاربران