پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

کتابهای استاد موریس شیخی

1.مطالعات برنامه درسی

2.کلیات فلسفه

3.اسلام و زرتشت

4.شهسوار کردستان

5.آداب معاشرت

6.فلسفه به زبان ساده

7.مدیریت استراتژیک منابع انسانی 

8.مدیریت دانش                                        


نظرات کاربران