پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

شرایط مقالات قابل چاپ

مقالات در صورتی پذیرفته می شوند که شرایط ذیل را دارا باشند :

موضوع مقالات :

مقالات در زمینه های زیر و ناظر به جنبه های نظری و کاربردی باشند :

1- مسائل نظری آموزش و پرورش،تحلیل محتوای کتب مختلف

2- روشهای تدریس ، برنامه ریزی آموزشی و درسی .

3- روشهای تربیت اجتماعی ، مهارتهای اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان .

4- مدیریت، سازماندهی، تشکیلات و قوانین آموزش و پرورش .

5- مطالعات تطبیقی برنامه های درسی

6- جذب و باز آموزی معلمان و کارکنان

7- آموزشهای فنی و حرفه ای و نو آوریهای آموزشی

8- پژوهش و تحقیق ، کاربست یافته های پژوهشی، کیفیت بخشی پژوهش ، توسعه و پژوهش

9- سایر موضوعات مرتبط با آموزش و پرورش

 

چارچوب و راهنمای تدوین مقالات

ترتیب قسمت ها :

1.عنوان 2. چکیده 3. مقدمه 4. روششناسی 5. نتایج و یافته ها 6. بحث 7. پی نوشتها 8 . منابع و ماخذ 9. چکیده به زبان انگلیسی

1- عنوان: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده، نویسندگان، درجه علمی و مدرک تحصیلی نویسندگان، محل انجام پژوهش (دانشگاه یا موسسه مربوطه)

2- چکیده : چکیده به فارسی و انگلیسی که در متن آن به اهداف و دامنه بحث ، مواد و روش ها ، متدولوژی ، خلاصه یافته ها و نتایج مهم اشاره شده باشد، چکیده بیش از 150 کلمه نباشد .

3-مقدمه : شامل بیان مسئله ، مبانی نظری و پیشینه ، اهمیت، ضرورت ، سوالات و یا فرضیات است.

4- روش شناسی : شرح دقیق طرح تحقیق ، مواد و روشها ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری و روشهای تحلیل آماری تحت عنوان روش شناسی آورده شود .

5- یافته ها و نتایج : شرح کامل یافته های تحقیق با ارائه فرضیه ها و شرح مختصر و تحلیل آماری آنها در تایید و یا رد آنها به همراه جدول مربوطه در صورت لزوم .

6- بحث: شامل نکات مهم یافته ها ، مقایسه آن با یافته های حاصل از مطالعات دیگر ، توجیه و تفسیر موارد مشترک و موارد اختلاف ، بیان کاربرد احتمالی یافتهها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای حاصل از یافته های تحقیق می باشد.

7- پی نوشتها : اسامی افراد ، واژه ها و اصطلاحات خارجی که ذکر آنها ضروری است .

8- منابع و ماخذ: ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود .

 

شـرایط پــذیرش مقــالات :

1- برخورداری از پشتوانه علمی و پژوهشی

2- برخورداری از محتوا و پیام تازه و غیر تکراری

3- تا حد امکان حاصل مطالعات و تجربیات وپژوهشهای نویسنده باشد.

4- در صورت ترجمه حاوی موضوعات بدیع باشد.

5- مقالات ارسالی در نشریه دیگری چاپ نشده است.

6- مقالات ترجمه شده همراه با نسخه ای از متن اصلی ارسال شود.

7- مقالات واصله مسترد نخواهد شد. و حق ویرایش مقالات پذیرفته شده برای هیات تحریریه محفوظ است.


نظرات کاربران