پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

دستورالعمل تدوین مقالات ارسالی

  دستورالعمل تدوین مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی معلم پژوهنده  دانشگاه فرهنگیان تبریز اهداف مجله:

 

دستورالعمل تدوین مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی معلم پژوهنده  دانشگاه فرهنگیان تبریز

اهداف مجله:

1) انتشار نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه تعلیم وتربیت و حوزههای مرتبط؛

2)کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در این زمینه

3) نشر نتایج فعالیتهای علمی و نوآورانه دانشگاه فرهنگیان تبریز

به اطلاع اساتید و پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله های ارسالی به این فصلنامه باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند. در غیراین صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

1-صفحه آرایی. حروفچینی مقاله های ارسالی بایستی در کاغذ A4، میان سطور 1 سانتیمتر با قلم B Zar نازک 12 ، برای متن های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11 با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر، با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر، در محیط Microsoft Word 2007-2010 و با فاصله 3 سانتیمتری از چپ و راست و فاصله 3 سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود.

2-منبع نویسی. منبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به شیوه APA باشد. به عنوان نمونه:

-      میلر، دلبرت(1380). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی،ترجمه ؛هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی

-      نادری بلداچی ، فرود (1381). بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان مدارس عشایری لردگان و اردل، پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبایی: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

-          Harding, D. (2007). Cultural Context, Sexual Behavior, and Romantic Relationships in Disadvantaged Neighborhoods. American Sociological Review , Vol71:341-364.

 

3-ساختار کلی مقالات.

·     شناسه مقاله

همراه هر مقاله اطلاعاتی ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

-  عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

- نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب میزان سهم و مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)

- نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی- شماره تلفن ثابت، همراه و نشانی الکترونیکی)

- مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود).

·     صفحه اول:

    عنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می شود باید خلاصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده (گان) در صفحه اول مقاله اجتناب شود.

- چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف ها، روش ها و نتیجه گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.

- کلید واژگان فارسی: (3 تا 6واژه) واژه های کلیدی متن و

- چکیده انگلیسی Abstract و کلید واژگان انگلیسی.

·     متن مقاله:

1-  مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سوالهای پژوهش. همه موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.

2-  مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی  چکیده پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش.

3-  توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی: منتخبی از پیشینه پژوهش (داخلی و خارجی) که مستقیم یا غیرمستقیم پشتیبانی کننده هر فرضیه است ارایه شده و در انتهای توسعه فرضیه ها می توانید الگوی نموداری مدل مفهومی پژوهش خود را ارایه دهید.

4-  روش شناسی: نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.

5-  تحلیل داده ها: ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی و سپس نتایج تحلیل های آماری مدل و فرضیه های پژوهش گزارش شود.

6-  بحث و نتیجه گیری: ارایه یافته های اصلی پژوهش، مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش های آتی، محدودیت های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند).

 

شرایط پذیرش مقاله:

1-مقاله های ارسالی باید در زمینه­ی تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

2-علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه­ها ارسال نشده باشد.

3- زبان رسمی نشریه فارسی است.

4- نشریه در رد یا قبول مقاله­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله های دریافتی معذور است.

5- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی وآراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نمی باشد.

6- مقاله های علمی- مروری از نویسندگان مجرب در زمینه­های تخصصی در صورتی پذیرش می شود که نوآورانه و متناسب با اهداف  فصلنامه باشند.

7- دستورهای نشانه گذاری در نوشتار متن رعایت گردد.

8-  کلیه صفحات مقاله دارای قطع یکسان و شماره صفحه بوده و حداکثر حجم مقاله ها همراه  با جدول ها و نمودارها نباید از 20 صفحه بیشتر باشد.

9-  مقاله ها منحصراً از طریق پست الکترونیک نشریه(pajoohandeh.amini@gmail.com ) دریافت می شود.


نظرات کاربران